Garbės nariai:

ASD

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886 11 13 - 1958)
1925 - 1938 m. Lietuvos Universiteto lektorė, rašytoja, tuometinė skaučių vadė (ASD garbės nare pakelta 1935 m.). Taip pat 1929 m. garbės nare pakvietė Korp! Filiae Lithuaniae (studenčių korporacija).
Prof. dr. Jurgis Žilinskas (1885 - 1957)
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos katedros vedėjas, žymus Lietuvos antropologas. ASD garbės nariu pakeltas 1937 m.
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė (1902 01 22 - 1997 05 18)
Lietuvos operos solistė ir kamerinio liaudies dainų atlikimo puoselėtoja. ASD garbės nare pakelta 1937 m.
Gen. konsulė Juzė Daužvardienė (1904 07 02 - 1990 01 29)
Lietuvos generalinio konsulato generalinė konsulė 1971 m. - 1985 m. gruodžio 3 d., skautiškųjų darbų rėmėja, nusipelniusi Lietuvai ir lietuvių kultūrai. ASD garbės nare pakelta 1954 m.
Kun. dr. Jonas Kubilius, SJ (m. 1991 03 02)
Filosofijos daktaras. Nacių okupacijos metais gyvendamas Prancūzijoje, Paryžiuje, išsaugojo pusiau oficialią Nepriklausomos Lietuvos atstovybę. 1950 m. atvykęs į Monrealį, suorganizavo naujų lietuvių parapiją ir pastatė Aušros Vartų bažnyčią, Čikagoje - Jaunimo centrą. Daugelį metų kun. J. Kubilius buvo ASS dvasios vadovas. ASD garbės nariu pakeltas 1974 m.
Kun. Kristupas Čibiras (1888 - 1942)
Vilniaus krašto veikėjas lenkų okupacijos laikais. Lietuviškų švietimo įstaigų kūrėjas ir jų vadovas, „Ryto“ draugijos paskutinis pirmininkas. Pirmasis Vilniaus lietuvių skautų kapelionas nuo 1918 m. ASD ir Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1940 m.
Prof. Ignas Končius (1886 07 31 - 1975 02 19)
Mokslininkas fizikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Vilniaus universiteto pirmasis valdytojas (1939 m.), etnografas mėgėjas, ypač gerai pažinęs savo gimtąją Žemaitiją, vyresnysis skautininkas, rezistencijos veikėjas prieš abu Lietuvos okupantus. ASD ir Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1935 m.
Algirdas Antanas Avižienis (g. 1932 m.)
Korp!Vytis filisteris, informatikos mokslų daktaras, išradėjas. Senjoro pasižadėjimą davęs 1954 m. Urbanoje, ėjęs žurnalo "Mūsų Vytis" redaktoriaus, LSS Brolijos skautų vyčių skyriaus vedėjo, LSS Tarybos nario, ASS FSS valdybos pirmininko ir pirmojo atkurtos Lietuvos skautų sąjungos ASS pirmininko pareigas, pirmojo lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatorius, pirmasis atkurtojo VDU Rektorius, kurio iniciatyva 1991 m. gegužės 31 d. VDU įregistruota Korp!Vytis, Česlovo Milošo gimtinės fondo direktorius, VDU garbės profesorius ir Prancūzijos Nacionalinio politechnikos instituto Tulūzoje garbės daktaras, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III-iojo laipsnio ordino kavalierius. Korp!Vytis ir ASD garbės nariu pakeltas 2004 m. spalio 16 d.
Jonas Algirdas Kronkaitis (g. 1935 m.)
Korp!Vytis filisteris, generolas majoras. Davė Korp!Vytis senjoro pasižadėjimą 1957 m., 27 metus tarnavo JAV kariuomenėje, 1997 - 1999 m. ėjo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministro, 1999 - 2004 metais - Lietuvos Respublikos kariuomenės vado pareigas ir iš esmės reformavo Lietuvos kariuomenę, Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiaus bei 20 kitų JAV, Estijos, Latvijos ir Čekijos apdovanojimų kavalierius. Paskelbtas Korp!Vytis ir ASD garbės nariu 2004 m. spalio 16 d.

Korp! Vytis

Jurgis Alekna (1873 02 04 - 1952)
Medicinos daktaras, žymus lietuviškosios skautybės ugdytojas ir rėmėjas, pirmasis Lietuvių skautų sąjungos šefas, vėliau šefo pavaduotojas, vyresnysis skautininkas, Lietuvos Raudonojo kryžiaus pirmininkas.
Kun. Morkus Morkelis (m. 1957 m.)
Lietuvos kunigų seminarijos profesorius, nuoširdus studentų skautų bičiulis ir rėmėjas. 1934 m. pašventino pirmąją Korp!Vytis vėliavą.
Kun. Julijonas Lindė-Dobilas (1872 11 15 - 1934 12 02)
Pedagogas, žymus rašytojas, gilus humanistas, Panevėžio gimnazijos direktorius.
Steponas Kolupaila (1892 09 09 - 1964 04 09)
Mokslininkas hidrologas, Vytauto Didžiojo ir Notre Dame universiteto profesorius, visuomenininkas, vyresnysis skautininkas, labai artimai susigyvenęs su skautybe, ypač akademine, kelionių Lietuvos vandenimis organizatorius.
Kun. Kristupas Čibiras (1888 - 1942)
Vilniaus krašto veikėjas lenkų okupacijos laikais. Lietuviškų švietimo įstaigų kūrėjas ir jų vadovas, „Ryto“ draugijos paskutinis pirmininkas. Pirmasis Vilniaus lietuvių skautų kapelionas nuo 1918 m. ASD ir Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1940 m.
Prof. Ignas Končius (1886 07 31 - 1975 02 19)
Mokslininkas fizikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Vilniaus universiteto pirmasis valdytojas (1939 m.), etnografas mėgėjas, ypač gerai pažinęs savo gimtąją Žemaitiją, vyresnysis skautininkas, rezistencijos veikėjas prieš abu Lietuvos okupantus. ASD ir Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1935 m.
Blažiejus Čėsnys (1884 02 13 - 1944 08)
Kanauninkas, mokslininkas teologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ilgus metus buvęs VDU prorektoriumi, akademinės skautijos bičiulis ir globėjas.
Vilius Storasta-Vydūnas (1868 03 22 - 1953 02 20)
Humanistas, filosofas, rašytojas, Prūsų Lietuvos veikėjas ir organizatorius, labai nukentėjęs nuo nacių ir komunistų, simboliškai paskutinis prūsas. Jo vardu pavadintas ASS tvarkomas Jaunimo fondas.
Viktoras Kamantauskas (1899 10 28 - 1951 11 01)
Kalbininkas, „Skautybės berniukams“ ir daugelio kitų knygų vertėjas ar autorius, skautininkas.
Petras Jurgėla (Jurgelevičius) (1903 - 1992)
Lietuviškosios skautybės sąjūdžio pirmasis organizatorius-pirmūnas, skautiškosios literatūros kūrėjas, visuomenininkas, vyresnysis skautininkas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, knygos „Lietuviškoji skautija“ autorius.
Dominika Kesiūnaitė (m. 1964 m.)
Medicinos gydytoja, viena studentų skautų draugovės 1924 m. steigėjų, ilgametė Lietuvių skaučių seserijos veikėja, buvusi vyriausia skautininkė, pasišventusi akademinės skautijos veikėja.
Mykolas Biržiška (1882 08 24 - 1962 08 24)
Visuomenininkas, lietuvių literatūros istorikas, profesorius, kovotojas dėl Vilniaus lietuviškumo, Vilniaus universiteto rektorius, lietuviškosios skautybės įkūrimo Vilniuje 1918 m. rėmėjas.
Bronius Kviklys (1913 11 10 - 1990 08 28)
Korp!Vytis filisteris, diplomuotas ekonomistas, žurnalistas, vyresnysis skautininkas, rezistencijos veikėjas Lietuvoje. Daug nusipelnęs atgaivinant Korp!Vytis veiklą emigracijoje, ilgametis „Mūsų Vyčio“ redaktorius, knygos „Akademinė skautija“ autorius, parašė stambų 4 tomų Lietuvos krašto ir vietovių aprašą „Mūsų Lietuva“.
Jonas Dainauskas (1904 01 24 - 2000 05 27)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, teisininkas, teisės istorikas, bibliotekininkas, bibliografas. Vienas iš ASS steigėjų, kurie 1924 m. Lietuvos Universitete suorganizavo studentų skautų draugovę, ASS pradininkę. Paruošė to vieneto ženklelio projektą, vėliau tapusiu Korp!Vytis ženkleliu. Pasiūlė šūkį „Ad Meliorem!“. Vienintelis ASS steigėjas, visą gyvenimą aktyviai dalyvavo Korp!Vytis ir bendroje ASS veikloje.
Edmundas Korzonas (1909 - 2000)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, 1926 m. įsteigęs jūrų skautus Telšiuose, 1937 - 1939 m. skautų vietininkas Jurbarke. 1946 m. Vokeitijoje Landshude įsteigė lietuvių skautų draugovę, kuri vėliau išaugo į mišrų tuntą; atvykęs į JAV Čikagoje 1958 - 1961 m. buvo LSS Pirmijos pirmininkas, 1973 - 1975 m. ir 1990 - 1993 m. ASS Vadijos pirmininkas, ilgametis LSS Tarybos narys ir Garbės teismo pirmininkas. Teisininkas, 1939 m. suorganizavęs naujai steigiamą Vilniaus apylinkės teismą, kuriame dirbo iki sovietų okupacijos. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Vytautas Mikūnas (1922 - 2007 07 20)
Ekonomistas, Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas. Įsteigė Korp!Vytis Freiburgo skyrių, ėjęs įvairias pareigas ASS Vadijoje, buvęs Korp!Vytis Centro Valdybos pirmininkas, apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu. Vydūno fondo Valdybos pirmininkas 33 metus, ilgametis „Mūsų Vytis“ talkininkas, 5 m. ėjęs redaktoriaus pareigas. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Mykolas Steponas Naujokaitis (1915 - 2002)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, teisininkas, karininkas, pramonės inžinierius. Pogrindžio veikėjas, 1941 m. štabo narys Vilniuje, sovietų sunkiai sužeistas ir kalintas iki vokiečių okupacijos, vokiečių okupacijos metais buvo Lietuvių fronto vadovybės narys. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu. Buvo LSS Ramiojo Vandenyno rajono vadu, LSS Garbės teismo pirmininku. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Kun. Antanas Saulaitis, SJ (g. 1939 m.)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, jėzuitų vienuolis, kunigas, lankęs lietuvius 80-tyje vietovių, 7 metus dirbęs Brazilijoje, buvęs Čikagos jaunimo centro vedėju 1977 - 1980 m., nuo 1982 m. Čikagos lietuvių jėzuitų vyresniuoju, 1997 - 2003 m. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vadovu. Ėjęs įvairias pareigas LSS, buvęs vadovu skautų stovyklose ir vadovų mokymuose visame pasaulyje, Korp!Vytis ir ASD dvasios vadovas Lietuvoje. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Eugenijus Petras Vilkas (g. 1921)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, mechanikos inžinierius. Senjoro pasižadėjimą davęs 1940 m. Vilniuje. Korp!Vytis Centro Valdybos pirmininkas 1951 - 1953 m., "Mūsų Vytis" redaktorius 1957 - 1958 m., ASS Vadijos pirmininkas 1958 - 1960 m., LSS Brolijos vyriausiasis skautininkas 1960 - 1963 m., ASS Vadijos pirmininko pavaduotojas 1994 - 1996 m., ASS garbės gynėjas 1997 - 1999 m., aktyvus JAV Lietuvių bendruomenės Los Angeles skyriaus narys, Los Angeles BALFO vicepirmininkas. Apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu, Lelijos ordinu, ordinu Už Nuopelnus. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Algirdas Antanas Avižienis (g. 1932 m.)
Korp!Vytis filisteris, informatikos mokslų daktaras, išradėjas. Senjoro pasižadėjimą davęs 1954 m. Urbanoje, ėjęs žurnalo "Mūsų Vytis" redaktoriaus, LSS Brolijos skautų vyčių skyriaus vedėjo, LSS Tarybos nario, ASS FSS valdybos pirmininko ir pirmojo atkurtos Lietuvos skautų sąjungos ASS pirmininko pareigas, pirmojo lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatorius, pirmasis atkurtojo VDU Rektorius, kurio iniciatyva 1991 m. gegužės 31 d. VDU įregistruota Korp!Vytis, Česlovo Milošo gimtinės fondo direktorius, VDU garbės profesorius ir Prancūzijos Nacionalinio politechnikos instituto Tulūzoje garbės daktaras, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III-iojo laipsnio ordino kavalierius. Korp!Vytis ir ASD garbės nariu pakeltas 2004 m. spalio 16 d.
Jonas Algirdas Kronkaitis (g. 1935 m.)
Korp!Vytis filisteris, generolas majoras. Davė Korp!Vytis senjoro pasižadėjimą 1957 m., 27 metus tarnavo JAV kariuomenėje, 1997 - 1999 m. ėjo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministro, 1999 - 2004 metais - Lietuvos Respublikos kariuomenės vado pareigas ir iš esmės reformavo Lietuvos kariuomenę, Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiaus bei 20 kitų JAV, Estijos, Latvijos ir Čekijos apdovanojimų kavalierius. Paskelbtas Korp!Vytis ir ASD garbės nariu 2004 m. spalio 16 d.

Raudonai pažymėti naujausi garbės nariai, paskelbti 2004-10-16 minint 80 metų veiklos jubiliejų.

[Aukštyn]