Apie mus:

Skautai studentai - kas jie tokie?
Kada mes atsiradome?
Kiek mūsų yra ir kokie mūsų tikslai?
Ką mes veikiame?
Kur mus rasti?

Skautai studentai - kas jie tokie?

Tarp skautų dažnai galima sutikti studentų, vilkinčių geltonus (vaikinai) ir baltus (merginos) marškinėlius, nešiojančių trispalvius - smėlio, mėlynos ir vyšninės spalvų - kaklaraiščius, organizacijos ženklus bei perpetines juostas. Būtent juostos liudija, kad šie skautai priklauso studentų korporacijai. Trumpiau, tai - Studentų skautų organizacijos (Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademikių skaučių draugovės) nariai, tarp savęs vieni kitus vadinantys akademikais.

Kada mes atsiradome?

Ši organizacija - viena seniausių studentų organizacijų Lietuvoje, savo veiklą pradėjusi tarpukariu Lietuvos universitete ir veikusi iki pat okupacijos.

Lietuvių studentų skautų organizacijos pasaulio skautų judėjimo istorijoje yra savotiškas fenomenas. Tai beprecedentinis skautų studentų sambūris, kuris ir iki šiol neturi sau analogų. Kitose valstybėse suaugę skautai buriasi į roverių (vyčių) būrelius, jų taip pat buvo ir Lietuvoje, tačiau į Lietuvos universitetą įstojusių skautų tas nepatenkino. Dabar būtų sunku tvirtai atsakyti, kokios priežastys paskatino kurti atskirą organizaciją, bet jau pats šiemet savo gyvavimo 80-metį švęsiančio sąjūdžio egzistavimas šią idėją pateisina.

Nuo skautų įkūrimo 1918 metais buvo praėję šešeri metai, kai 1924 m. spalio 16 dieną Lietuvos universitete buvo įregistruota 16-os studentų skautų draugovė. Jos steigėjai taip nurodė savo tikslus: 1) pažinti skautybę kaip gyvenimo filosofiją ir pasiruošti jos principus taikyti savo profesiniame ir visuomeniniame gyvenime; 2) savo darbu remti Lietuvos skautų organizaciją ir 3) tapti Lietuvos skautų vadovų prieauglio šaltiniu. Dauguma pirmųjų draugovės narių skautavo nuo pat organizacijos atsiradimo pradžios ir, pasak vieno iš draugovės įkūrėjų Jono Dainausko, jie norėję pratęsti skautavimą aukštesniame lygyje.

Antroji sovietų okupacija privertė daug korporantų kartu su kitais pabėgėliais apleisti savo kraštą. Tačiau iš karto po karo Vokietijoje, vėliau ir JAV, Australijoje išeivių pagalba Korp! Vytis ir ASD veikla buvo tęsiama.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 metais, Vytauto Didžiojo universitete atgimė ir Studentų skautų organizacija - Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademikių skaučių draugovė. Po atsikūrimo skyriai pradėjo veikti Vilniuje ir Kaune, vėliau - Šiauliuose ir Klaipėdoje. Veikėme prie universitetų kaip studentiškos organizacijos - korporacijos. Pernai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje Studentų skautų organizacija įregistruota kaip visuomeninė organizacija. Beje, tai vienintelė studentų korporacija Lietuvoje, vienijanti narius keliuose Lietuvos miestuose ir keliose aukštosiose mokyklose.

Kiek mūsų yra ir kokie mūsų tikslai?

Studentų skautų organizaciją sudaro Studentų skautų korporacijos „Vytis“ senjorai, Akademikių skaučių draugovės tikrosios narės, junjorai (kandidatai) ir Skautų filisterių sąjūdžio nariai. Filisteriais vadinami studijas baigę organizacijos nariai. Iš viso vienijame per 200 narių.

Akademikų veikla remiasi pagrindiniais skautybės principais: religiniu, tautiniu - pilietiniu ir visuomeniniu - humanistiniu bei siekia šių principų įgyvendinimo. Pagrindinis akademikų tikslas - įstojusiems mokytis į aukštąsias mokyklas skautams padėti išlaikyti skautišką dvasią, neatitrūkti nuo skautų veiklos, o kartu - plėsti savo erudiciją ir tobulėti dvasiškai, įsitvirtinti naujoje - studentiškoje aplinkoje. Akademikai siekia glaudaus visų Lietuvoje veikiančių skautų organizacijų bendradarbiavimo, palaiko ryšius su kitomis studentų organizacijomis bei korporacijomis, skatina jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprina jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje.

Ką mes veikiame?

Savo tikslų įgyvendinimo siekiame mūsų kasdieninėje veikloje. Esame korporacija, kuri stengiasi išsaugoti senąsias prieškario tradicijas. Tai atsispindi ir mūsų tradiciniuose renginiuose: Metinė šventė (kasmetinis pokylis, skirtas švęsti korporacijos gimtadienį), ŽSD (Žiemos studijų dienos - vienai kuriai nors mokslo ar gyvenimo sričiai skirtas paskaitų, diskusijų savaitgalis), Menų dienos (vienai meno sričiai skirtas savaitgalis Vilniuje), „arbatėlės“ aukštosiose mokyklose semestrų pradžioje (pritraukti naujų narių), Kūčios (su lietuvių tradicijomis minimos savo - akademikų - šeimoje), vasaros stovykla (rengiama toli nuo civilizacijos, miške, visą savaitę būnant kartu, dirbant ir linksminantis). Be tradicinių renginių, per mokslo metus susitikdami kartą per savaitę akademikai skaito referatus, susitikinėja su įdomiais žmonėmis, diskutuoja, organizuoja renginius skautams, kartu sportuoja, žygiuoja, žaidžia, dainuoja. Taip pat vykdo bendrą veiklą su kitomis skautiškomis organizacijomis ir studentų korporacijomis.

Visus metus leidžiamas organizacijos laikraštis „Ad meliorem!“ („Vis geryn!“). Tradiciškai kiekvieną numerį leidžia vis kitas skyrius, iš viso dienos šviesą jau išvydo apie 40 numerių (per 10 metų). Laikraščio puslapiuose įamžintos aktualijos, renginiai, įspūdžiai, laikmečio nuotaikos.

Kur mus rasti?

Akademiku gali tapti kiekvienas aukštosios mokyklos studentas, davęs skauto įžodį. Tereikia įstojus mokytis mokslo metų pradžioje susirasti skelbimą, kviečiantį į susipažinimo „arbatėlę“ ir… ateiti. Informaciją apie savo veiklą skelbiame ir internete adresu http://www.akademikai.lt. Šiuo adresu galima rasti ir kontaktus, dainų sąrašą, didžiulį nuotraukų albumą, organizacijos istorijos apžvalgą. Maloniai kviečiame aplankyti mus mūsų sueigose ir renginiuose. Lauksime!

t. n. Vilma Pavelčikaitė,
fil. Visvaldas Varžinskas

[Aukštyn]