Vincė Jonuškaitė - Carmen, 1930 m., G. Bizet operoje Carmen

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė
mecosopranas
1901 -1997

Ilgametė Valstybės teatro Kaune solistė. Sukūrė 47 operų vaidmenis. Buvo labai populiari Lietuvoje. Į koncertų programas nuolat įtraukdavo harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. Daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. Studenčių skaučių draugovės garbės narė.

Maloniai kviečiame Jus į

Šeštojo

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės

konkurso premijų įteikimo iškilmes

2005 m. kovo 18 d., penktadienį, 18 val.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje, Vilniuje, Gedimino pr. 42

Koncertuos konkurso laureatės,
bus atliekamos operų arijos ir lietuvių liaudies dainos.

Įėjimas laisvas

Konkursą ir koncertą organizuoja Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas (Čikaga) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija talkininkaujant Studentų skautų organizacijai


Informacija teikiama tel. (370 5) 279 1281


Apie konkursą

Šeštasis Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas įvyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje Vilniuje, Gediminio pr. 42, 2005 m. kovo 17 d., ketvirtadienį, 14 val.

Konkurso programoje: dvi arijos pasirinktinai, originalus lietuvių kompozitoriaus kūrinys arba harmonizuota lietuvių liaudies daina, lietuvių liaudies daina (be akompanimento).

Premijos: I - 2 000 Lt, II - 1 000 Lt, III - 500 Lt

Dainininkės vardo premiją įsteigė Akademinio Skautų sąjūdžio Vydūno fondas (Čikaga), norėdamas pagerbti kultūros veikloje pasižymėjusią Akademinio skautų sąjūdžio garbės narę. Vydūno fondas įkurtas 1952 m. Čikagoje, JAV. Fondas jau daugiau kaip 50 metų remia lietuvius studentus, jaunimo organizacijas ir leidžia knygas istorinėmis temomis.