Akademinio Skautų Sąjūdžio (Čikagoje, JAV)


VYDŪNO FONDAS


skelbia

Lietuvos 2004-2005 abiturientams
Kęstučio ir a. a. Erikos Sidabrų fondo

RAŠINIŲ KONKURSĄ

TEMOS
        1. „Žygis už kalbą - žygis už tautą“
        2. „Ašara Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki?“
        3. „Gamta maitintoja, gamta naikintoja“

PREMIJOS
        I vieta - 150 JAV dol.;
        II vieta - 125 dol.;
        III vieta - 100 dol.;
        paminėti rašiniai - 50 dol.

REIKALAVIMAI
Rašinio apimtis turėtų būti bent 3-4 mašinraščio puslapiai (t.y., 5 400 - 7 200 spaudos ženklų). Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, įdedamas atskiras vokelis su vardu, pavarde, adresu, taip pat kurią gimnaziją rašantysis lanko, mokytojo(s) vardas ir pavardė. Viską siųsti paprastu paštu (ne registruotu):

Vidai Brazaitytei
12 St. Moritz Dr. Unit 201
Palos Park, IL 60464
USA (JAV)

Rašiniai turi būti atsiųsti adresatei ne vėliau 2005 m. balandžio 1 d.

PASTABA
Rašinių neskaitysime, jeigu nebus pateikti duomenys, kurie nurodyti konkurso reikalavimuose.