Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Padainuokim mes sustoję
Palaimink, Dieve, mus
Palangos jūroj
Palinko liepa
Pamojuokime saulelei
Paukščiai
Per Širvintėlės miestelį
Per tą lietų
Per tiltelį jojau
Pievos žalios
Pievų knyga
Plaukė žąselė
Purpurinis vakaras

PADAINUOKIM MES SUSTOJĘ

Padainuokim mes sustoję,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai žaliam gojuj,
Oi oi oi oi oi. (2x2 k.)

Padainuokim mes susėdę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai vienasėdy,
Oi oi oi oi oi.

Padainuokim mes sutūpę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai palei upę,
Oi oi oi oi oi.

Padainuokim atsigulę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai prieš mėnulį,
Oi oi oi oi oi.

[Aukštyn]

PALAIMINK, DIEVE, MUS

Nusilenkt noriu Tau žemai,
Kryžių ir dainų šalie.
Tavo lopšyje išsuptiems vaikams
Reikia meilės ir vilties.

Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins
Prievartos bukos stabais.
Ir raudono melo pranašams
Baimę ir klastas atleisk.

Iš visų kraštų ir visais keliais
Skubam apkabint Tave.
Tegul laisvės vardas gintarais
Suliepsnos Tavam veide.

Palaimink, Dieve, mus,
Lietuvos vaikus,
Ir kiekvieno mūsų balsą
Teišgirsta žemė ir dangus.
Palaimink, Dieve, mus
Motinos ranka.
Juk visiems mums vieną kraują
Davė Lietuva.

[Aukštyn]

PALANGOS JŪROJ

Palangos jūroj nuskendo mano meilė,
Ir šaltos bangos jos neatiduos.
Raminantis man vėjo garsas girdis,
Bet mano sielos nieks nebepaguos...

Bet viltis mane dar šaukia,
Mano siela kažko laukia.
Palangos jūroj nuskendo mano meilė,
Ir šaltos bangos jos neatiduos...

[Aukštyn]

PALINKO LIEPA

Palinko liepa šalia kelio,
Pravirko motina sena:
- Sūneli, Tėvynė tave šaukia,
Ir vėl bus laisva Lietuva. (2x2 k.)

O jeigu teks man iškeliauti
Iš šios žemelės mylimos,
Mergaite, tu manęs neliūdėki,
Aš vėl sugrįšiu pas tave.

O jeigu žūsiu už Tėvynę
Nuo priešo budelio rankos,
Mergaite, ir mirdamas kartosiu:
- Myliu Tėvynę ir tave.

Laukais pavasaris jau eina,
Lakštutė čiulba vakarais,
Mergaite, papuošk kareivio kapą
Baltais akacijų žiedais.

[Aukštyn]

PAMOJUOKIME SAULELEI

Pamojuokime saulelei -
Te ji skuba į namus.
Skamba pasakų varpeliai,
Kviečia sapną į svečius.

Vaike mažas, mažutėli,
Greit užmerki akeles,
Tuoj žvaigždelės, žvaigždužėlės
Į sapnelį ves tave.

Ten keisti svajų žmogeliai
Gano miego aveles,
Skambalėliais tilindžiuoja,
Kviečia šokiui žvaigždeles.

Mėnesėlio šypsenėlė
Supas juoko laiveliu...
Mik užmiki, mažutėli,
Užsikloki sapneliu.

[Aukštyn]

PAUKŠČIAI

Baltais pūkeliais krinta snaigės
Iš viesulingų debesų.
Išskrido paukščiai link dausų.
Tylu, jų meilės giesmės baigės.

Lai krykštauja toli nuo mūs,
Užmiršę darganas ir lietų!
Išskridę paukščiai į namus
Sugrįš pavasarį saulėtą.

Kokia baugi rimtis aplinkui,
Kaip viskas tuščia ir nyku,
Kai negirdėti virš laukų
Sparnuotų mūsų giesmininkų!

Drauguži mielas, būk ramus:
Šaltos žiemos ranka gruoblėta
Išbaidė juos, - bet į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

O mes, besparniai žemės paukščiai,
Juos pasitinkam akimis
Ir, vėtrą vėl nujausdami,
Grėsmingon šiaurėn žiūrim baugščiai.

Likimas piktas ir nuožmus
Dažnai lyg žaislą žmogų mėto.
Pavydžiu paukščiams: į namus
Jie grįš pavasarį saulėtą.

Jie lėks viršum kalnų ir klonių,
Jie lėks melsvais dangaus keliais
Ir vėl, kaip pernai, nusileis
Ant seno ąžuolo galiūno.

Ir džiugins jaunus ir senus
Giesmė, tiek sykių jau girdėta.
Išskridę paukščiai į namus
Sugrįš pavasarį saulėtą!

[Aukštyn]

PER ŠIRVINTĖLĖS MIESTELĮ

Per Širvintėlės miestelį
Sraunus upelis tekėjo.
Oi valioj valioj, Lietuva,
Sraunus upelis tekėjo.

Sraunus upelis tekėjo,
Pulkas bernelių stovėjo.
Oi valioj...

Pulkas bernelių stovėjo,
Su jaunom mergelėm kalbėjo.
Oi valioj...

Su jaunom mergelėm kalbėjo,
Į karčemėlę vadino.
Oi valioj...

Į karčemėlę vadino,
Už baltų skobnelių sodino.
Oi valioj...

Už baltų skobnelių sodino,
Žaliuoju vyneliu vaišino.
Oi valioj...

Žaliuoju vyneliu vaišino,
Svetimon šalelėn vadino.
Oi valioj...

Svetimon šalelėn vadino,
Aukso žiedelį žadėjo.
Oi valioj...

Aukso žiedelį žadėjo,
O pats į karužę išjojo.
Oi valioj...

[Aukštyn]

PER TĄ LIETŲ

Per tą lietų, per purvyną,
Per tą vėtrą pilkagaurę
Pylėm aitrų jauną vyną
Į geltono stiklo taurę.

Ir lingavom: lingu, lingu,
O ąsotis - vis ratu
Už dorybes nuodėmingų
Ir už nuodėmes šventų.

Už nelemtą mūsų dalią,
Už tą namą pagiry
Ir už tai, kad mes dar galim
Būti viens kitam geri.

[Aukštyn]

PER TILTELĮ JOJAU

Per tiltelį jojau, nuo kumelės dribt,
O kad ją perkūnas, negaliu užlipt,
Liūdna, oi liūdna, liūdna be tavęs,
Kodėl, mergužėle, nelankai manęs.
Ramta drylia oilia oi lylia lia (4 k.)
Sausis, vasaris, kovas, balandis,
Gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis,
Rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis,
Sausis, vasaris, kovas, balandis.

Trauk šią dainelę eidamas darban,
Trauk šią dainelę guldamas graban.
Nes, kaip mums sako bočių išmintis,
Gyvenimo tikslas ir yra mirtis.

Per Vilniaus miestą su didžia garbe
Žengia studentai Čiurlionio gatve,
Kai jie užtraukia savo daineles,
Visi faraonai kelia kepures.

[Aukštyn]

PIEVOS ŽALIOS

Pievos žalios, lygumėlės.
Baltas, baltas kranto smėlis.
Tyliai teka Nemunėlis į marias.
O-o-o-o-lia, o lia lia,
Mes keliaujam, o lia, o lia,
Iškylaujam, o lia, o lia,
Stovyklaujam su daina.
Žvejas žuvį meškerioja,
Laužas dega ir liepsnoja,
Katiliukas kunkuliuoja - bus sriubos.

Nors labai skani sriubienė,
Baigias mūsų vakarienė,
Palapinė šešiasienė kviečia mus.

Jau naktužė nusileido
Ant rasoto žemės veido,
Laužas kibirkštėles svaido vis lėtyn...

[Aukštyn]

PIEVŲ KNYGA

Perskaitėm gėlėtą pievų knygą,
Ašarų pribarstėm lyg rasų,
Aš nupinsiu tau gėlių vainiką
Ir uždėsiu ant gelsvų kasų. (2x2 k.)

Tu dabar esi tikra princesė, -
Tavo galvą puošia karūna,
O ant beržo kelmo atsisėdus
Tarsi soste būsi amžina.

O aš būsiu tavo geras, geras
Karalaitės draugas juokdarys,
Kai atves jaunikį paukščių takas,
Aš jo neįleisiu pro duris.

Na, o kai tave išves iš rūmų
Paskutinį kartą prie manęs,
Aš turbūt numirsiu iš linksmumo,
Verks širdis per tavo vestuves.

Perskaitėm gėlėtą pievų knygą,
Ašarų pribarstėm lyg rasų,
Aš nuimsiu tau gėlių vainiką
Nuo tavo gelsvų kasų kasų.

[Aukštyn]

PLAUKĖ ŽĄSELĖ

Plaukė žąselė
Per ežerėlį,
Gir gir gir, gar gar gar,
Per ežerėlį. (2x2 k.)

Ne viena plaukė -
Ir žąsinėlis,
Gir gir gir, gar gar gar,
Ir žąsinėlis.

Ėjo mergaitės
Į mokyklėlę
O pa pa, o čia čia,
Į mokyklėlę.

Ne vienos ėjo -
Ir bernužėliai,
O pa pa, o čia čia,
Ir bernužėliai.

[Aukštyn]

PURPURINIS VAKARAS

Purpurinis vakaras varva,
Lyg aplietas aviečių sultimis.
Ant akmens šiąnakt dėsime galvas,
Po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. (2x2 k.)

Na tai kas, kad benamiai, bedaliai,
Na tai kas, kad šunų apskalyti!
Akyse šoka pušys, žalios,
Ir šalna dar žolės nepalietė.

O paskui bus kaip būti privalo -
Kažkam žirgas - kažkam tik kamanos...
Paskutinę taurę - lig galo,
Iki dugno - ir veidu į samanas...
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->