Dainos:

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->


Balnokim, broliai, žirgus
Baltoji varnelė
Boružėlė septyntaškė
Brisk per upę
Buvo gera gaspadinė
Buvo naktys švento Jono
Buvo negrų sukilimas
Būčiau nekalbėjus

BALNOKIM, BROLIAI, ŽIRGUS

Balnokim, broliai, žirgus, (3 k.)
Reiks karan joti. (2x2 k.)

Paduok, sesule, kardą,
Reiks priešą kirsti.

O jeigu aš negrįšiu,
Žirgelis parneš.

Ant mano smėlio kapo
Berželis žaliuos.

O tam žaliam beržely
Gegulė kukuos.

O toj raiboj gegulėj
Širdelė plazdės.

O toj mažoj širdelėj -
Visa Lietuva.

O toj visoj Lietuvoj
Lietuviai dainuos.

[Aukštyn]

BALTOJI VARNELĖ

Koks vakaras ilgas, kaip šiandien man gelia,
Nuskink man jazminą, baltoji varnele.
Nuskink man jazminą balčiausių žiedų,
Sakyk man, kad žemėj tavęs nerandu.

Koks vakaras ilgas, tokio nemačiau.
Nuskink man jazminą, varnele, greičiau.
Nuskink man žiedelį iš pat pažemės,
Nuskink, savo lūpom žiedus pažymėk.

Koks vakaras ilgas, baltoji varnele,
Nuskink man jazminą, ne baltą - tai žalią.
Nuskink man jazminą... Neskinki, nereikia!
Baltoji varnele, atskrisk ar ateik.

[Aukštyn]

BORUŽĖLĖ SEPTYNTAŠKĖ

Boružėlė septyntaškė, lia lia lia lia,
Panaši į mažą braškę, lia lia lia lia.
Lia lia lia lia, lia lia lia lia lia,
Lia lia lia lia lia lia.
Boružėlė lipa delnu, lia lia lia lia,
Jai atrodo - kopia kalnu, lia lia lia lia.

Kai ant delno jai įgrysta, lia lia lia lia,
Užsimano ji nuskristi, lia lia lia lia.

Boružėlė geria kavą, lia lia lia lia,
Jai atrodo, kad kakavą, lia lia lia lia.

Boružėlė valgo blyną, lia lia lia lia,
Jai atrodo - cepeliną, lia lia lia lia.

Kiek taškelių ant sparnų, lia lia lia lia,
Tiek savaitėje dienų, lia lia lia lia.

Man atrodo - valgiau braškę, lia lia lia lia,
Pasirodo - septyntaškę, lia lia lia lia.

[Aukštyn]

BRISK PER UPĘ

Brisk per upę, brisk per upę, brisk per upę Šaltuoną, je!
Pasikaišę, pasikaišę, pasikaišę, sijuoną. Je!

Šešios žąsys, šešios žąsys, šešios žąsys ant keima, je!
Anei veina, anei veina, anei veina žusina. Je!

Kam tos žąsys, kam tos žąsys, kam tos žąsys ant keima, je!
Jei nė veina, jei nė veina, jei nė veina žusina. Je!

Šešios bačkos, šešios bačkos, šešios bačkos ant stala, je!
Anei veina, anei veina, anei veina pijuoka. Je!

Kam tos bačkos, kam tos bačkos, kam tos bačkos ant stala, je!
Jei nė veina, jei nė veina, jei nė veina pijuoka. Je!

Šešios mergos, šešios mergos, šešios mergos ant šeina, je!
Anei veina, anei veina, anei veina vainika. Je!

Šeši bernai, šeši bernai, šeši bernai ant šeina, je!
Anei veina, anei veina, anei veina razumna. Je!

Kam tas razums, kam tas razums, kam tas razums ant šeina, je!
Jei nė veina, jei nė veina, jei nė veina vainika. Je!

[Aukštyn]

BUVO GERA GASPADINĖ

Buvo gera gaspadinė,
Gero vyro žmona,
Ir suspaudė saldų sūrį
Su visa smetona.
O cha cha cha, o cha cha,
O ja ja ja, ja ja,
Ir suspaudė saldų sūrį
Su visa smetona.

Prireikėjo gaspadoriui
Į turgų važiuoti,
Sūris buvo nesudžiūvęs,
Negalėjo duoti.
O cha...

Išsirengė gaspadorius
Į didžią kelionę,
Gaspadinė, namie likus,
Darė sau storonę.
O cha...

Prisikvietus daug berniokų
Vaišino arielka,
Traukė sūrį nuo lentynos,
Dėjo ant tarielkos.
O cha...

Parvažiavo gaspadorius,
Į lentyną žiūri,
Klausinėja gaspadinę:
- Kur padėjai sūrį?
O cha...

- Aš jį pati numečiau,
Traukdama sermėgą,
O tas šuva, besarmatis,
Ėmė ir suėdė.
O cha...

Gaspadorius vijo šunį
Iki kiemo vartų
Gaspadinė susirietus,
Juokės šimtą kartų.
O cha...

[Aukštyn]

BUVO NAKTYS ŠVENTO JONO

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas,
Tu atgaivini jausmus. (2x2 k.)

O, pavasari, skubėki
Širdį mano nuramint.
Širdžiai ilgesio nereikia
Pirmą meilę sugrąžint.

Ten, kur žalias vasarojus,
Teka upė šniokšdama,
Ir armonika raudojo,
Stiprių rankų traukiama.

Buvo naktys švento Jono,
Laužai degė paupy,
Buvo linksma ir malonu
Pirmą meilę prisimint.

Tu neklausk, kam aš nešioju
Baltą gėlę atlape,
Kieno vardą aš išpjoviau
Į žilvytį ties upe.

Baltas žiedas nekaltybės,
Jis nešiojamas visų.
Tavo vardą pirmutinį
Aš išpjoviau ant šakų.

Kaip paukštelis prie paukštelio,
Kaip gėlelė prie gėlės,
Taip širdelė prie širdelės
Vienąkart nurimt turės.

[Aukštyn]

BUVO NEGRŲ SUKILIMAS

Buvo negrų sukilimas
Tolimoje šalyje.
Ir suėdė negrų vadą
Jojo nuosava žmona.
Tumba tumba-rasa, tumba tumba-rasa
Tumba tumba-rasa, tumba tumba-rasa
A-a, aaaa, aaa...
Ir suėdė negrų vadą jojo nuosava žmona.
Plaukė upėmis lavonai
Su išpjautais viduriais.
Peiliai kyšojo iš šonų
Su kraujuojančiais galais.

Krokodilai kėlė puotą,
Rydami kūnus baltus.
Prisiriję užriaumojo
Liūdną giesmę šermenų.

Verkė moterys baltųjų
Stiprių negrų glėbiuose.
O baltieji protestavo,
Verdami katiluose.

[Aukštyn]

BŪČIAU NEKALBĖJUS

Būčiau nekalbėjus,
Nekalbėjus, ne! (2x2 k.)
Gražios buvo jo akelės -
Susigundžiau! (2x2 k.)

Būčiau nemylėjus,
Nemylėjus, ne!
Dailus buvo bernužėlis -
Susigundžiau!

Būčiau su juo nėjus,
Su juo nėjus, ne!
Aiškiai švietė mėnesėlis -
Susigundžiau!

Būčiau nebučiavus,
Nebučiavus, ne!
Saldžios buvo jo lūpelės -
Susigundžiau!
  [Aukštyn]

<-- | A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Į | Y | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | -->